เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
20/04/2567 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้... ไม่เกิน 5 แสนบาท วิหารแดง หนองสรวง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรงดัน... ไม่เกิน 5 แสนบาท เฉลิมพระเกียรติ ห้วยบง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ถนนลูกลัง 60 เมตร จากปากท... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 การขุดลอกคลองใส้ไก่ 5 เส้... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 การปรับปรุงถนน คสล. ในหมู... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองควายโซ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายข... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการวางท่อระบายน้ำ จาก... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับภูมิทัศน์รอบศาลาประชา... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปัญหาด้านสุขภาพ ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปัญหาขยะมลูฝอย ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เยาวชนขาดจิตสำนึกสาธารณะ ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เยาวชนห่างไกล ศาสนา วัฒนธ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล