โครงการจ้างส่งเสริมและพัฒนาสังคม พัฒนาขีดสมรรถนะการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชื่อมโยง การบริการสาธารณะสู่ความทันสมัยบริหารข้อมูลเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงรุก 4.0 จังหวัดสระบุรี


หลักการและเหตุผล

          ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปแห่งชาติทั้ง ๑๑ ด้าน ให้ความสำคัญต่อมิติของการบริหารจัดการ ข้อมูลที่สามารถนํามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐที่มีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส จังหวัดสระบุรี ในฐานะที่เป็นผู้นําด้านการบริหารจัดการจังหวัดแบบ ๔.๐ จึงมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนานําร่อง โครงการบริหารข้อมูลเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงรุก ๔.๐ ที่จะปรับกระบวนการจัดทำงบประมาณจังหวัดโดยการ รวบรวมข้อมูลความต้องการของภาคประชาชน เปรียบเสมือนเป็นการ “ชี้เป้า” เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการและ การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดสามารถเชื่อมโยงผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยอิงบนพื้นฐานข้อมูลความ ต้องการของประชาชนที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถตอบสนอง แผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ทำให้การบริหารของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการกำหนด นโยบายเพื่อพัฒนาจังหวัดสระบุรีต่อไปในอนาคต


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการวางแผน และการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สามารถระบุความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะนําไปสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ของจังหวัดซึ่งจะส่งผลให้การวางแผนการพัฒนาที่ตรงความต้องการ เป็นปัจจุบัน และทันสมัย
3. เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัด สามารถตัดสินใจด้านงบประมาณโดยการใช้ข้อมูลเป็นหลักฐาน (evidence based decision making) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีมีข้อมูลสำหรับประกอบการขอรับ สนับสนุนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชน