เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
20/04/2567 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มราย... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มแรงงา... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างลานตากข้าว 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการเพ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ยา... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการติดตั้งไฟฟ้า ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 จัดซื้อเครื่องซ่อมแซมประป... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อกา... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เจาะบ่อบาดาล ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดลอกคลองส่งน้ำ-ระบายน้ำ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนนแอสพัสติกส์(ลา... 5 แสน - 2 ล้านบาท เมืองสระบุรี หนองปลาไหล ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 หอกระจ่ายข่าวหมู่บ้าน ไม่เกิน 5 แสนบาท วิหารแดง บ้านลำ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านป่าม... 5 แสน - 2 ล้านบาท วิหารแดง บ้านลำ ยังไม่มีข้อมูล