เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
04/10/2566 ติดตั้งเสียงตามสาย (หอกระ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ขอกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ติดตั้งกระจกมองตรงโค้ง ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ขอถนนลาดยาง 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 แนวตลิ่งกั้นคลองชำรุดทรุด... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ประตูระบายน้ำเสื่อมโทรม 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุดทรุดโทรม 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ส่งเสริมพัฒนาเจตคติความเท... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปั... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ศึกษาเรียนรุ้ตลอดชีวิตในก... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัด... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 จัดหาทุนการศึกาาให้เด็กแล... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 จัดตั้งศูนย์สุขภาพ ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ดูแลส่งเสรมคุณภาพชีวิตผู้... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 จัดเวทีประชาคมปรับปรุงและ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 จัดอบรมศีลธรรมและเข้าวัดป... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพผู้สู... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล