เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
24/07/2567 ติดตั้งเสียงตามสาย (หอกระ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ขอกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ติดตั้งกระจกมองตรงโค้ง ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ขอถนนลาดยาง 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 แนวตลิ่งกั้นคลองชำรุดทรุด... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ประตูระบายน้ำเสื่อมโทรม 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ถนนชำรุดทรุดโทรม 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ส่งเสริมพัฒนาเจตคติความเท... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปั... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ศึกษาเรียนรุ้ตลอดชีวิตในก... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัด... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 จัดหาทุนการศึกาาให้เด็กแล... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 จัดตั้งศูนย์สุขภาพ ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ดูแลส่งเสรมคุณภาพชีวิตผู้... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 จัดเวทีประชาคมปรับปรุงและ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 จัดอบรมศีลธรรมและเข้าวัดป... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
24/07/2567 ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพผู้สู... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล