ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

โครงการซ่อมสร้างถนน

แจ้งโดย : นายวิชัย ทองบุญ เวลา : 2021-08-30 09:30:12
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ยังไม่ผ่านการประชาคม

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : 2 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 600 คน

หมวดหมู่ : ด้านความมั่นคง

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากถนนชำรุดทรุดโทรม การสัญจรไมาสะดวก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่2 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.658883

ลองจิจูด : 100.662001

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง