ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

แจ้งโดย : นายยงค์ยศ นาคอุดม เวลา : 2021-08-30 09:16:33
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ยังไม่ผ่านการประชาคม

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : 2 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 500 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนน/สะพาน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากดินทรุดตัวทำให้ถนนชำรุด การสััญจรไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่5 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.672020

ลองจิจูด : 100.677560

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง