ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ก่อสร้างศูนย์ร่วมสุขประจำตำบล

แจ้งโดย : นางสาวปัทมา พหลยุทธ เวลา : 2021-08-24 13:21:13
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : 5 แสน - 2 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 500 คน

หมวดหมู่ : ด้านสังคม

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากยังไม่มีศูนย์ประสานงานการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.709080077882435

ลองจิจูด : 100.7010054588318

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง