ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ขยายเขตประปาภูมิภาคให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

แจ้งโดย : นางสาวปัทมา พหลยุทธ เวลา : 2021-08-24 13:17:33
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 200 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เขตประปาภูมิภาคยังไม่ทั่วถึงในเขตพื้นที่ น้ำในการประกอบอาชีพไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.709889499974883

ลองจิจูด : 100.70240020751955

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง