ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

โครงการบ่อน้ำสร้าง

แจ้งโดย : นางวรรณา ม่วงมิตร เวลา : 2021-08-24 12:27:40
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 200 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่่องจากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.710615901860939

ลองจิจูด : 100.70102691650392

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง