ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคระยะทาง

แจ้งโดย : นางบุษรา แก้วหนู เวลา : 2021-08-24 12:03:30
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 100 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากราษฎรในพื้นที่มีการเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้น และมีการสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นเป็นจำนวนมาก และในบางพื้นที่ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ติดตั้งท่อเพื่อการจ่ายน้ำอย่างทั่วถึง ทำให้ประชาชนที่มีการสร้างที่อยู่อาศัยไม่มีการใช้น้ำสำหรับ อุปโภคและบริโภคเพียงพอ
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.715368585961903

ลองจิจูด : 100.70235729217531

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง