เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   


บทสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี :


      จังหวัดสระบุรี เดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้ความร่วมมือเกิดขึ้นในทุกส่วน หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและประชาชน ก็คือเครื่องมือที่ทางจังหวัดได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส่วนกลาง และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบที่รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างตรงจุด
แนะนำระบบการทำงานกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระบุรี :


      จังหวัดสระบุรี ผู้นําด้านการบริหารจัดการจังหวัดแบบ ๔.๐ ได้จัดทำแพลตฟอร์ม PBP SARABURI เพื่อรองรับ โครงการจ้างส่งเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะสู่ความทันสมัยบริหารข้อมูลเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงรุก ๔.๐ โดยเป็นการปรับกระบวนการวางแผน และการจัดทำงบประมาณของภาครัฐไปสู่กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้เสนอความต้องการของพื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการ “ชี้เป้า”การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด เพื่อทำให้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ติดต่อเรา
บทสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี :


      จังหวัดสระบุรี เดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้ความร่วมมือเกิดขึ้นในทุกส่วน หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและประชาชน ก็คือเครื่องมือที่ทางจังหวัดได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส่วนกลาง และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบที่รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างตรงจุด
แนะนำระบบการทำงานกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระบุรี :


      จังหวัดสระบุรี ผู้นําด้านการบริหารจัดการจังหวัดแบบ ๔.๐ ได้จัดทำแพลตฟอร์ม PBP SARABURI เพื่อรองรับ โครงการจ้างส่งเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะสู่ความทันสมัยบริหารข้อมูลเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงรุก ๔.๐ โดยเป็นการปรับกระบวนการวางแผน และการจัดทำงบประมาณของภาครัฐไปสู่กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้เสนอความต้องการของพื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการ “ชี้เป้า”การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด เพื่อทำให้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ติดต่อเรา